વલસાડ નગરપાલિકામાં ભરતી 

વલસાડ નગરપાલિકામાં ભરતી

વલસાડ નગરપાલિકામાં ભરતી: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસ યોજના અન્વયે વલસાડ નગરપાલિકા માં વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. શૈક્ષણિક …

Read more

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો

  અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી અને ઔધોગિક તાલીમ કચેરી અમરેલી દ્વારા ભરતી મેળાનું …

Read more

SMC ભરતી

SMC ભરતી, છેલ્લી તારીખ 2022-09-30

SMC ભરતી 2022 : સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) એ ગાયનેકોલોજિસ્ટ, પિડિયાટ્રિશિયન, મેડિકલ ઓફિસરની જગ્યાઓની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. …

Read more

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરામાં ભરતી

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરામાં ભરતી

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરામાં ભરતી : એપ્રેન્ટીસશીપ અધિનિયમ 1961 હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં એપ્રેન્ટીસોની ખાલી પડેલ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય …

Read more

Uttam Dairy Bharti

Uttam Dairy Bharti

Uttam Dairy Bharti : Ahmedabad Dist. Co-op. Milk Producer’s Union LTD. Uttam Dairy, Ahmedabad has Recently Invites Application For the …

Read more